Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 23. marts kl. 19.00 i LADEN.
 
Carl-heinz Hansen kommer rundt til alle husstande med fornyelse af medlemskabet til 50 kr pr person eller 75 kr for et par m/k.
(Kun medlemmer der har betalt senest en uge før generalforsamlingen har stemmeret.)
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.
1.
Valg af:
– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg.
– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
på valg i 2022 er:
– Hanne Frisk (villig til genvalg)
– Christian Andresen (villig til genvalg)
– Flemming Frandsen (villig til genvalg)
– Revisor.
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol.
 
Til orientering:
§4 Stk.1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal, og annonceres på hjemmesiden og ved opslag på opslagstavlen i Sæd inklusive dagsorden med mindst 10 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Del på Facebook