Spring til indhold

EL-ledninger ved Vestkysten

Det danske Energinet har allerede 2015 efter flere års forberedelse godkendt en investering i en ny 400 kv forbindelse fra Endrup ved Varde til grænsen. Den skal herefter videreføres langs den tyske vestkyst til Brunsbüttel, hvor en af tre store nye transmissionsforbindelser ned til Sydtyskland skal etableres.
Fra Energinets projektbeskrivelse: Energinet.dk’s bestyrelse godkendte investeringen af projektet 18. november 2015 under forudsætning af, at Folketinget vedtog en tilpasning af de daværende retningslinjer for udbygning af elnettet. Det skete i forbindelse med en ny politisk aftale fra torsdag 17. november 2016 om ”tilpasning af retningslinjer for kabellægning”.
Vedr. Linieføring er der ikke besluttet noget endnu. Fra Energinet: Energinet.dk har endnu ikke lavet et forslag til, hvordan linjeføringen vil blive, og hvor masterne kan komme til at stå. Når Energinet.dk er klar med en overordnet beskrivelse af projektet, vil lodsejere, naboer, lokalsamfund, myndigheder, interesseorganisationer mv. blive inddraget og inviteret til dialog.
Der vil blive gennemført en VVM-proces (vurdering af virkning på miljøet), hvor de forskellige påvirkninger af miljøet og de områder, der kan blive berørt, bliver beskrevet. Først derefter kan der træffes beslutning om linjeføringen.
Yderligere informationer kan ikke forventes før efterår 2017. Fra Energinet: Under første offentlighedsfase vil der blive holdt informationsmøder. Det forventes at ske i efteråret 2017. Her bliver der mulighed for at indsende idéer og forslag til myndighederne. Indsendte idéer og forslag vil indgå i den videre proces med at lave konkrete forslag til, hvor master og ledninger kan opføres.
Der er mulighed for kabellægning på kortere strækninger: Fra Energinet: Med de politiske retningslinjer for kabellægning som forudsætning vil vi sammen med de berørte myndigheder vurdere, om det er nødvendigt at kabellægge kortere strækninger af hensyn til påvirkning af borgere og miljø.
Den strøm der måske produceres i Sæd vil kun udgøre en meget lille del af den transmissionskapacitet der ligger i en 400 kv-forbindelse. Det er elproduktionen, der kommer fra havvindmølleparker udenfor Esbjerg, Hornsrev 1 (160 MW) og Hornsrev 2 (210 MV) der er en af årsagerne til denne elforbindelse og samtidig en ny forbindelse der bygges til England fra Revsing ved Vejen for 12 mia. kr.: Energinet: Forbindelser gavner producenter og forbrugere
– Viking Link og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Fremtidens grønne elmarked bliver meget mere grænseoverskridende, og med nye forbindelser kan danske kraftværker og vindmølleejere sælge mere strøm og få bedre priser – f.eks. udnytte vindstrømmen bedre og eksportere mere, når det blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.
Forbrugerne får også en gevinst. Danmark vil tjene på handel med el over grænserne, og det kommer forbrugerne til gode over Energinet.dk’s tariffer.
Når vi nu ikke kan ændre på, at der kommer en stor elledning ned langs vestkysten, så skulle vi måske hellere i fællesskab arbejde for, at en delstrækning forbi Tønder og til Süderlügum graves ned, som det er åbnet mulighed for. Måske kan vindmøllerne endda være med til at forhindre, at der kommer luftledninger. 
Del på Facebook