Spring til indhold

Referat

https://saed-ubjerg.dk/wp-includes/images/crystal/document.png

Referat fra mødet i lokalrådet tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19.30
Referaterne fra mødet den 2.03.2015 og fra generalforsamlingen den 25.03.2015 blev godkendt.
Siden sidst – grenplads
Hanne fortalte om ”udviklingen” i forbindelse med truslerne om
lukning af grenpladser i nogle af de mindre lokalsamfund og de protester, der i den forbindelse har været.
Tønder Forsyning opererer med nogle alternative planer, bl.a. er der et forslag gående ud på, at den enkelte husstand kan søge om opstilling af en 240 liters container til haveaffald.
Endvidere er der et forslag om opstilling af en container til haveaffald efter forudgående annoncering 4 x årligt.
Spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske fremover. Repræsentanter for lokalrådet tager en kontakt til kommunen med henblik på at få en
dialog i gang.

– landsbyfolderen

Landsbyfolderen er p.t. hos grafikeren og ventes tilbage til korrektur
i løbet af kort tid.

– landsbyfilm

Der bliver desværre ingen film om Sæd-Ubjerg i denne omgang.

– vigespor ved A 11

Vejdirektoratet har været i gang med at undersøge krydset og har
bl.a. lavet en trafiktælling på sidevejene. Der analyseres på tallene,
og hvis vejdirektoratet vurderer, at der er et behov, bliver vi sat på
en prioriteringsliste. Vi følger op på sagen.

– fugleskjul ved Bremsbøl Sø

Etableringen af et fugleskjul ved Bremsbøl Sø skrider planmæssigt fremad.

– modtagelse af tilflyttere

En lille komité sørger for velkomst af nye tilflyttere bl.a. med en
blomsterbuket. Derimod er der ingen aftale om, at lokalrådet generelt sørger for en buket ved dødsfald.

– facebook og hjemmeside

Facebooksiden fungerer godt og er specielt velegnet til kortere og
hurtige beskeder. Er der flere, der ønsker at være medadministrator/medredaktør af siden, bedes de rette henvendelse
til Lars T.
Hjemmesiden kører – bedst på PC, mindre godt på tablet/phone.
På hjemmesiden bliver indlæggene stående/gemt/arkiveret i længere tid.

Legeplads – tilbud
De fremsatte tilbud blev præsenteret ved generalforsamlingen.
– området ? Her har referenten åbenbart været mentalt fraværende
for en stund. 

– finansiering

Landdistriktsudvalget har bevilget 30.000 kroner.
Budgettet for lege/aktivitetspladsen lyder på 111.000 kr.
Der søges LAG – midler for kr. 55.000.

Der arrangeres et cykelsponsorløb fredag den 5. juni kl. 16-17.
Det skulle gerne indbringe et pænt beløb til legepladsen.

Margit og Hanne fortsætter som en slags ”tovholdere” i forbindelse med legepladsen.

Gangstien – turnus for græsslåning

Der tages kontakt (Tina, Uwe) til nogle unge mennesker, som kunne have lyst til at tjene en lille skilling ved at slå græs i området.

– bord, bænk, affaldsstativ

Bænke og affaldsstativ bliver sat op, der bliver arbejdet på en
form for – støbt – tyverisikring.

– etablering af flere gangstier

Der har fra forskellig side været vist interesse for at få etableret
flere naturstier. Hanne arbejder videre med det.

Stærehoteller i Ubjerg

Der arbejdes videre med ideen, eventuelt med placering af et stærehotel
i hver ende af byen (Ubjerg)

Sankt Hans

Der ligger en pæn stak grene på Christa & Christians mark allerede.
Med henblik på lovligheden og sikkerheden arbejdes der ud fra kommunens vejledning.
Der er nedsat et lille hurtigt arbejdende udvalg, som vil tage sig
af tilrettelæggelsen af årets Sankt Hans-arrangement (Tina, Inger, Lisbeth). Når udvalget om kort tid har holdt sit første møde, offentliggøres dato, tid og sted og indhold på A-skilte, hjemmesiden og på facebook-siden

Andegården

Andegården bliver beboet igen i år. Der regnes med 25-30 ænder.
Folk kan stadig nå at være med, kontakt Lisbeth.

Nedrivningspulje

Nedrivningspuljen findes i år og næste år, så stopper den.

A-skilte

Der arbejdes sammen med Lars P. på anskaffelse af 4 velegnede A-skilte
med whiteboard-folie, så vi fremover kan ”skilte” med 2 skilte i Ubjerg
og 2 i Sæd.

Eventuelt

Christian orienterede om situationen i forbindelse med vindmølleprojekter. Repræsentanter for lokalrådet (Christian, Uwe,
Lars T.) tager en kontakt til politikere i kommunen for at få relevante oplysninger og generelt højne informationsniveauet omkring vindmøller.

Næste møde

Næste møde i lokalrådet er aftalt til mandag den 29. juni kl. 19.30
hos Tina, Grønågade 10.

Ref. den 6. maj 2015 / Bent

Del på Facebook